Algemene Voorwaarden Fiets-accureparatie.nl

1. Toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(1) “Fiets-accureparatie.nl”:
(2) “Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Fiets-accureparatie.nl.
(3) “Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst,
die tussen Fiets-accureparatie.nl en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging
en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding
en uitvoering.
(4) “Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever.
(5) “Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
(6) “Provider”: De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
(7) “Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik/
privégebruik zaken en/of diensten van Fiets-accureparatie.nl afneemt.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van
Fiets-accureparatie.nl alsmede op de tussen Fiets-accureparatie.nl en de Opdrachtgever
gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die
Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand
is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en
voor zover daarover schriftelijk met Fiets-accureparatie.nl overeenstemming is bereikt.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd
wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig
van kracht blijven en zullen Fiets-accureparatie.nl en Opdrachtgever in overleg treden ten
einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Fiets-accureparatie.nl, zowel schriftelijk als mondeling,
zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een
vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft
Fiets-accureparatie.nl het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2.2 Een aanbieding van Fiets-accureparatie.nl bindt haar niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite,
schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave,
begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten
van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Fiets-accureparatie.nl en de Opdrachtgever:
• Indien Fiets-accureparatie.nl een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of
indien Fiets-accureparatie.nl zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat
tot het uitvoeren van de Order.
• In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of
offerte van Fiets-accureparatie.nl, wanneer Fiets-accureparatie.nl de opdracht binnen acht
dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
enz. die op de website van Fiets-accureparatie.nl, in prijslijsten, aanbiedingen of offertes
zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid
kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst
of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

3. Prijzen / tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd
van een actie.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief
eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.
3.3 De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang
de voorraad strekt. De voorraadstatus vermeld op de website van Fiets-accureparatie.nl
is slechts een indicatie. Uiteraard komt de daadwerkelijke voorraad hier zo veel mogelijk
mee overeen. Fiets-accureparatie.nl is niet aansprakelijk indien de voorraadstatus niet blijkt
te kloppen.Fiets-accureparatie.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de
gebruikte postbedrijven.
3.4 Fiets-accureparatie.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.5 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Fiets-accureparatie.nl dient
plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop
aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van Fiets-accureparatie.nl te
zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur
(indien afgesproken) plaatsvinden. Betalingstermijn op rekening betreft 14 dagen.
3.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft
Fiets-accureparatie.nl het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een
marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand
wordt gerekend, onverminderd de verder aan Fiets-accureparatie.nl toekomende rechten
ter zake.
3.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Fiets-accureparatie.nl worden gemaakt
teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen,
komen ten laste van de Opdrachtgever.
3.8 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Fiets-accureparatie.nl de tegenvordering gaaf en
onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.
3.9 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de
langst openstaande vordering van Fiets-accureparatie.nl tegen de Opdrachtgever en van
alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al
vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
4.1 Een eventueel door Fiets-accureparatie.nl vermelde leveringstermijn kan nimmer als een
fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer
leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Fiets-accureparatie.nl, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake
is van opzet of grove schuld van de zijde van Fiets-accureparatie.nl.
4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de
verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de
Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde
verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden
geweigerd en dient de Opdrachtgever Fiets-accureparatie.nl zo snel mogelijk op de hoogte
te stellen van het geconstateerde.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst
tussen Fiets-accureparatie.nl en de Opdrachtgever, gaat  op de Opdrachtgever over op
het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport,
verzending en verpakking, e.d. bepaald door Fiets-accureparatie.nl, zonder dat deze
hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.
4.5 Fiets-accureparatie.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt
overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden
en worden eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever
terugbetaald.
4.6 Alle door Fiets-accureparatie.nl geleverde zaken blijven eigendom van
Fiets-accureparatie.nl of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de
Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente
en incassokosten.

4.7 Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst, onder rembours, en de Opdrachtgever wenst
om wat voor redenen af te zien van de bestelling dan wel weigert het pakket aan te nemen, dan
zal Fiets-accureparatie.nl het verschuldigde bedrag voor de rembours zending bij de
Opdrachtgever in rekening brengen.

4.8 Indien de Opdrachtgever een bestelling wenst te retourneren kan Fiets-accureparatie.nl de door haar
gemaakte verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

€ 4,50 briefpost en € 7,50 pakketpost.

Het voorstaande is niet van toepassing in geval van een RMA.

4.10 Wij leveren ook in Belgie, de standaard levertijd kan hierbij afwijken.

4.11 Fiets-accureparatie.nl  zal uw accu, voor een maximaal periode van 4 maanden in bewaring houden. Hierna zal het toestel vernietigd worden.

Als de opdracht gever na dit termijn de kosten niet heeft voldaan aan Fiets-accureparatie.nl zal het desbetreffende artikel eigendom worden van Fiets-accureparatie.nl.

4.12 Wanneer Fiets-accureparatie.nl een reparatie retour stuurt naar de opdrachtgever zal Fiets-accureparatie.nl  €0 in rekening brengen aan de opdrachtgever.

4.13 Fiets-accureparatie.nl verzend retourzendingen altijd aangetekend en verzekerd tot een bedrag van €500. Fiets-accureparatie.nl zal bij verlies of diefstal niet verantwoordelijk zijn, zij zal de opdrachtgever doorsturen naar de behandelaar van de zending. Wanneer blijkt dat het pakket niet te traceren blijkt te zijn zal de klant het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen min een eigen risico van €50. Fiets-accureparatie.nl is niet aansprakelijk voor overige kosten.

5. Zichttermijn voor consumenten
5.1 Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het recht de zaak zonder vermelding
van redenen binnen 7 dagen na Fiets-accureparatie.nl te retourneren.
Let wel dit geldt alleen door aanschaf door een consument en niet door aanschaf door
een onderneming, in welke vorm dan ook. Uitgesloten van deze regeling zijn software
waarvan de verzegeling is verbroken of software waarvoor een registratie heeft
plaatsgevonden.
5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het
verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de
Overeenkomst nakomen.
5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de
bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het
recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te
retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal
Fiets-accureparatie.nl, binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de
reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een
gelijkwaardig product te leveren.
5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele
verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt
de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
5.5 Fiets-accureparatie.nl aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij
over terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gesteld,
en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Fiets-accureparatie.nl opgegeven
adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening
van de Consument. Fiets-accureparatie.nl neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

6. Verzuim
6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met
Fiets-accureparatie.nl, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt
de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is
Fiets-accureparatie.nl gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd de verder aan Fiets-accureparatie.nl toekomende rechten ter zake, zonder
dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar
noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Fiets-accureparatie.nl
niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Fiets-accureparatie.nl
gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door
Fiets-accureparatie.nl in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als
ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn
en onverminderd het recht van Fiets-accureparatie.nl om van de Opdrachtgever vergoeding
van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen.
Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in
de nakoming door Fiets-accureparatie.nl voortduurt, door de Opdrachtgever van
Fiets-accureparatie.nl geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl
Fiets-accureparatie.nl gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid
€ gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven
gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Fiets-accureparatie.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever
geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een verbintenis van Fiets-accureparatie.nl.
7.2 Fiets-accureparatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten
en verplichtingen uit gesloten abonnementsovereenkomsten met Provider.
7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de
schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Fiets-accureparatie.nl of van
leidinggevende of ondergeschikten van Fiets-accureparatie.nl.
Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan
Fiets-accureparatie.nl op geen enkele wijze binden.
7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Fiets-accureparatie.nl geldt in
ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Fiets-accureparatie.nl in
geval van overmacht.

7.5 Fiets-accureparatie.nl is niet aansprakelijk wanneer er na revisie een defect aan de fiets ontstaat, al onze producten worden getest en nagemeten op juistheid van werking zoals de fabrikant deze opgeeft.

7.6 In sommige gevallen functioneerd het scherm of de indicator niet meer. Hiervoor is fiets-accureparatie niet verantwoordelijk.

8. Overmacht
8.1 Indien Fiets-accureparatie.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) niet
aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van
de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmacht toestand.
8.2 In het geval van een Overmacht toestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk
van op de hoogte te stellen.
8.3 Indien de Overmacht toestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan
3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Fiets-accureparatie.nl het
recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de
Overmacht toestand dit rechtvaardigt.
In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmacht toestand
langer dan dertig dagen duurt.
8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Fiets-accureparatie.nl niet kan
worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Fiets-accureparatie.nl,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening van Fiets-accureparatie.nl komt.
Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Fiets-accureparatie.nl door een
(toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten
te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:
• Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze
ontstaan;
• Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van
Fiets-accureparatie.nl;
• Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar
Fiets-accureparatie.nl toe, of van Fiets-accureparatie.nl naar de Opdrachtgever wordt
gehinderd of belemmerd.
• De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider
gehonoreerd.
8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.
8.6 Fiets-accureparatie.nl zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade
welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, dan Fiets-accureparatie.nl jegens de Opdrachtgever zou
zijn.

9. Reclameren
9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze
aan de Overeenkomst beantwoorden.
Eventuele klachten over een door Fiets-accureparatie.nl geleverde zaak, dienen door de
Opdrachtgever terstond aan Fiets-accureparatie.nl schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk
twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van
bovengenoemde termijn wordt Fiets-accureparatie.nl geacht haar verplichtingen correct te
zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde
heeft ontvangen.
9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de
Overeenkomst beantwoorden, heeft Fiets-accureparatie.nl de keuze deze zaken tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.
9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Fiets-accureparatie.nl
geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen
van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het
gebrek kon worden geconstateerd.
9.4 In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering
ten aanzien van de door Fiets-accureparatie.nl geleverde zaken heeft de Opdrachtgever
geen reclamerecht of andere aanspraken.

9.5 In de situatie dat beschrijvingen bij artikelen niet juist zijn of niet volledig aan de omschrijving
van het artikel voldoen, kan hieruit voor de Opdrachtgever, nooit een reclamerecht of
andere aanspraak voortvloeien.

10. Garantie
10.1 Fiets-accureparatie.nl garandeert gedurende 12 maanden dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen
van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in
redelijkheid zijn bedoeld. Exclusief schade welke ontstaat door gebruik.
10.2 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever
geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:
• de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten
aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens
Fiets-accureparatie.nl zijn verricht;
• de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik;
• de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of
van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
• de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
• de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig
heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de
Opdrachtgever behoort te komen.
10.3 Een defecte accu is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de
Overeenkomst. Noch is Fiets-accureparatie.nl op enigerlei aansprakelijk voor kosten die ontstaan ten tijde van een DOA.
10.5 De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en
nimmer voor rekening van Fiets-accureparatie.nl

10.6 Voor alle accessoires gekocht bij Fiets-accureparatie.nl geldt een garantietermijn van maximaal 1 jaar.

Van deze garantie termijn kan alleen worden afgeweken indien opdrachtgever en Fiets-accureparatie.nl
dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.7 Op door Fiets-accureparatie.nl geleverde batterijen, accu´s alsmede lederen cases geldt een garantietermijn van

Maximaal 12 maanden. Van deze termijn kan nimmer worden afgeweken.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument

jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de

consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door

het bedrijf verleende garantie.

10.8 Fietsaccu reparatie is niet verantwoordelijk voor schade aan fiets, computer, of randzaken. wanneer de accu niet werkt of er is een defect aan de fiets is Fiets-accureparatie nimmer verantwoordelijk voor deze schade. 

in dit geval kunt u de accu retourneren en demonteren wij het accupakket en retourneren wij de betaling op uw Iban rekeningnummer

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Fiets-accureparatie.nl en de Opdrachtgever ontstaan uit deze
Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Fiets-accureparatie.nl behoudt
evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de
Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.
11.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-11-2017